donderdag 3 april 2014

Restauratie Ned. Hervormde kerk Numansdorp


Zoals de Kerkstraat waar in 1647 de eerste steen werd gelegd voor de bouw van de Nederlands Hervormde Kerk. De bouwvallige toren werd vervangen en met de nieuwe torenbouw in 1781 werd de kerk een stukje groter. Orgel en middelste kaarsenkroon dateren uit begin 18e eeuw, evenals de statenbijbel. Onder de houten vloer bevinden zich nog grafzerken met opschrift. De preekstoel met familiewapens dateert uit 1670.
O.R. Renaissance Consort siert restauratie NH kerk Numansdorp.

Bezetting en onderdak zijn gewijzigd voor het Oude Raadhuis Renaissance Consort, maar dat weerhoudt de liefhebbers van deze speciale muzieksoort er niet van hun ensemble een warm hart toe te dragen. Niet in de laatste plaats omdat zij tijdens hun 11-jarig bestaan een vaste groep luisteraars om zich heen hebben verzameld.
De bezetting bestaat uit dwarsfluiten, kromhoorns, 1 ten/bas fluit, fagotten, cello, 1 pauken/geuzentrom en heel bijzonder 1 portatief. Dit bijzondere draagbaar orgeltje is de laatste nieuwe aanwinst van het Consort.
Dirigent Jaap Dekker:”Waar we erg om verlegen zitten zijn dubbel riet- en goede blokfluit spelers die de sopraan-en/of alt pommer willen leren bespelen. Daarnaast zijn een goede hobo en violist(e) zeer welkom”.
Maandelijks wordt er geoefend in het VVV-kantoor te Oud-Beijerland en er zijn ongeveer 6 optredens per jaar. Zo valt het Consort zaterdag 5 april tussen 15.00 en 16.00 uur te beluisteren in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Torenstraat te Numansdorp om de restauratie van dit 17e eeuwse Rijksmonument muzikale luister bij te zetten.

5 april – 15.00-16.00 uur – NH kerk te Numansdorp.

dinsdag 18 februari 2014

Van Lei tot Laptop 150 jaar Chr. Basisonderwijs op de Hoeksche Waard

In Nederland kennen we vrijheid van onderwijs. In de grondwet van 1848 o.l.v. Johan Rudolph Thorbecke werd de vrijheid van onderwijs als volgt geformuleerd; “Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezigt der overheid, en bovendien, voor zoover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid des onderwijzers; het één en ander door de wet te regelen”.
1,5 miljoen kinderen volgen op ongeveer 7000 scholen basisonderwijs, verdeeld in openbaar of bijzonder onderwijs. De leerplicht geldt voor kinderen van 5 t/m 16 jaar, daarna gedeeltelijke leerplicht tot 18 jaar. Tot 1985 kenden we de Kleuterschool voor kinderen vanaf 4 jaar.
Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten.
In 1857 ontstaat de Onderwijswet, in 1900 de Leerplichtwet.
Dankzij de wet van Van Houten in 1874 is het verboden voor kinderen tot 12 jaar in de fabrieken te werken. Er is dan nog erg veel analfabetisme onder de bevolking van Nederland.
Ruim een eeuw is er schoolstrijd geleverd voor bijzonder onderwijs, niet te verwarren met speciaal onderwijs, dit is voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen.
De openbare scholen vielen onder verantwoordelijkheid van het openbare bestuur (gemeenten en rijk). De bijzondere scholen onder schoolbesturen die door ouders werden bemand.
Tussen 1888 en 1917 was het vraagstuk van de financiering van het bijzonder onderwijs, de politieke tegenstelling in Nederland. De confessionele partijen waren voor gelijkstelling van het bijzonder onderwijs, de seculiere tegen.
Na een langdurige politieke en maatschappelijke strijd werd uiteindelijk in 1917, met instemming van alle grote politieke stromingen in Nederland, de financiële gelijkstelling bereikt. De schoolstrijd mondde er uiteindelijk in uit dat ouders vrij waren om scholen naar eigen inzicht op te richten en dat deze scholen in financiële zin gelijk werden gesteld met openbare scholen, vastgelegd in de Wet op het Lager Onderwijs van 1920. Abraham Kuyper en Guillaume Groen van Prinsterer zijn hiervoor belangrijk geweest.
Zowel bij het protestants, algemeen christelijk als katholiek onderwijs is de christelijke geloofstraditie het richtsnoer voor de levensbeschouwelijke vorming. De praktijk van het alledaagse onderwijs wijst uit dat er binnen de richtingen op verschillende manieren met de godsdienstige oriëntaties wordt omgegaan.

Met een oprichtingsbijeenkomst in de consistorie van de Hervormde Kerk, was Zuid-Beijerland in July 1864 het eerste dorp in de Hoeksche Waard met een 'Vereniging tot oprichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel'. Dit jaar 2014 dus 150 jaar geleden en reden voor deze opdracht van een Jubileumboek!
Een groep schrijvers werd gevonden onder oud-leraren en oud-bestuurders van Christelijke Scholengroep De Waard om 150 jaar schoolgeschiedenis door te nemen. Hiervoor was het Archief Christelijk-nationale Schoolvereniging, samengesteld door Frans Aardoom in het gebouw van CSG de Waard, beschikbaar. Elk van de schrijvers zocht op eigen wijze naar sporen in het onderwijs van het dorp naar keuze. De aanvankelijke gedachte dat dit zou leiden tot dezelfde verhalen bleek reeds tijdens een der eerste bijeenkomsten ongegrond. Met elkaar werd gezocht en gevonden naar originaliteit. Dit was ook noodzakelijk omdat er reeds diverse boekjes werden uitgegeven bij schooljubilea.

Met plezier denk ik terug aan het enthousiasme waarmee is gewerkt om tot een mooi en leesbaar boek te komen. Enige nerveuziteit van mijn kant was er wel, gezien de ervaringen van vroeger met schoolmeesters en juffen, zij weten het immers altijd beter. Gelukkig is er alleen maar een strenge verwijzing naar juist taalgebruik geweest en daar hebben we ons best voor gedaan.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in 2014 onthulde directeur Bert Tuk van Christelijke Scholengroep De Waard samen met de 5 burgemeesters van de Hoeksche Waard een kleine expositie samengesteld door Museum Het Oude Raadhuis in de hal van het hoofdkantoor, maar niet nadat hij eerst een enorme poster lanceerde die het gehele jaar bij elke manifestatie dienst zal doen.

krantenartikel.
"Stichting CSG de Waard is inmiddels een professioneel bedrijf. Het schoolbestuur heeft alles in eigen hand en is volledig selfsupporting. Zoals een eigen administratie maar ook een eigen schoonmaakbedrijf.
Hier is een reorganisatieproces van jaren aan vooraf gegaan, het resultaat is een betere kwaliteit tegen lagere kosten.
In 2009 is een Holding opgericht met daarin de voormalige Ver. PCPO omgezet in de Stichting Christelijke Scholengroep De Waard, er is een Stichting Vermogensbeheer en een Stichting Ouderbijdragen.
Omdat er in een wettelijke bepaling is opgenomen dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht stelden we een Raad van Toezicht en een College van Bestuur aan.
In het nieuwe kantoor aan de Maseratilaan in Oud-Beijerland wordt ruimte geboden aan Personeelszaken, Financien, Onderwijs en Identiteit, Bestuur en Secretariaat. Het schoonmaakbedrijf en kinderopvangorganisatie Kivido en er zijn vergaderruimten.
Met 380 mensen is CSG de Waard een grote werkgever in de Hoeksche Waard.
Er zijn 17 scholen aangesloten".

maandag 25 november 2013

Bram Roza Festival

Het jaarlijks terugkerend 10-daagse Bram Roza Festival op het Gors in Nieuw Beijerland had dit jaar als thema TOPPUNTEN OP HET GORS.
Poezie, literatuur en kunst komen tot uiting in de natuur. .Maatje van Eck kunstenares combineerde dit jaar het thema met cultuurhistorie, nl. de Rozapunt..
Nederlanders zijn dol op puntjes sparen en plakken. In dit geval betreft het de Middenstand van Oud-Beijerland die in de tweede helft van de vorige eeuw onder bepaalde voorwaarden Rozapunten aan het winkelend publiek uitdeelde. 10 Rozapunten werden gewisseld voor 1 plakpunt en als een kaart hiermee was volgespaard kon men deze inwisselen voor guldens. Dat deze actie de Middenstand geen windeieren heeft gelegd weet de heer Edel nog erg goed en Maatje van Eck zocht hem op voor haar kunstproject.
De heer Edel voormalig eigenaar van de boekwinkel op de Oostdijk heeft voor haar herinneringen hierover opgehaald en dit heeft Maatje via https://vimeo.com/74361288, vastgelegd. Hier valt te beluisteren hoe de middenstand de klant over de drempel wist te halen om inkopen te doen bij de deelnemers en te concluderen dat kleine beetjes tot grote inkomsten kunnen leiden.

woensdag 6 maart 2013

Museum Oude Raadhuis Renaissance Consort 10 jaar!


Het is geen aprilgrap, want het Consort bestaat echt op 1 april 10 jaar. Dit tweede lustrum zal op 6 april in de vorm van een GRATIS lustrum/ inloopconcert in Het Oude Raadhuis aan de Waterstal te Oud-Beijerland gevierd worden van 14.00-15.00 uur. Medewerking aan dit concert wordt verleend door Herman Lammers Clavecimbel, Jaap den Braber Portatief, Suze Bender Solozang.

Met de komst van de renaissance worden definitief de Middeleeuwen afgesloten. Renaissance betekent 'wedergeboorte' . De vroeg moderne tijd is begonnen. Vanuit Italie kijkt men over de grenzen en heeft men ruimte gevonden om binnen het Christendom weer oog te hebben voor het klassieke erfgoed van de Grieken en Romeinen. In de kunst was bijv. Leonardo Davinci met zijn vermenselijking van de schilderkunst een voorbeeld van die vernieuwing.

In de middeleeuwen had het christendom grote invloed op het denken van de mens. De Renaissance had een grote invloed op de theologie en was de weg naar de reformatie. Veel van de meest vooraanstaande theologen in deze periode waren volgelingen van de humanistische methode, zoals Erasmus, Zwingli, Thomas More, Maarten Luther en Johannes Calvijn. Tussen renaissance en reformatie was er een verband: dezelfde kritische houding tegenover de bedenkelijke toestanden in de Kerk, en dezelfde aandacht voor de bronnen van de Bijbel.
De renaissance is ook een periode in de geschiedenis van de klassieke muziek die liep van ongeveer 1400 tot 1600. Componisten begonnen zichzelf te zien als onafhankelijke artiesten in plaats van dienaren van de kerk. Muziek theoretici her ontdekten Oud Griekse verhandelingen over muziek. Er is daarom toen veel veranderd.
Middeleeuwse muziek was rijk, maar ongeorganiseerd. Na de val van het Romeinse rijk was de kerk de enige instantie die kon zorgen voor het behouden en doorgeven van deze soort muziek. De middeleeuwse kerk erfde het Gregoriaanse gezang, zo genoemd naar Paus Gregorius uit de 6e eeuw.
Buiten de kerk hing muziek vooral af van allerlei soorten minstrelen of jongleurs die met hun instrumenten de liederen van de troubadours begeleiden.
In de middeleeuwse muziek was de mens gebonden aan allerlei regels, zoals die van de kerk en zo zag men de vrijheid van de oude Grieken en Romeinen als een ideaal om minder aan regels gebonden muziek te maken.
Veel dingen in de Renaissance werden geïnspireerd door voorbeelden uit de oudheid. Bij muziek kon dat niet. Er waren geen tastbare voorbeelden van muziek uit de oudheid.
In de Renaissance werd wereldrijke muziek belangrijker. Er kwam ook een zekere sensualiteit in de muziek. De muziek lag goed in het gehoor en was sterk ritmisch.
Net zoals vele andere kunstenaars werden musici echte vakmensen. Liederen waren niet langer anoniem.De musici beschouwden zichzelf nu ook als scheppende kunstenaars van hun liederen. Zijn liederen werden nu ook beschouwd als individuele kunstwerken.
Muziek mag voor het eerst louter om haar esthetische kwaliteiten genoten worden; muziek heeft een zelfstandige esthetische waarde. Gelijkwaardigheid wereldlijke (madrigaal) en geestelijke (motet) muziek. Zie hier het begin van verzelfstandiging van instrumentale muziek.
In de Renaissance gebruikten componisten aanvankelijk vocale vormen en genres als modellen voor hun instrumentale composities. De canzona is b.v. een levendige instrumentale versie van het chanson. De ricercare is eigenlijk een instrumentaal motet.
Voor een eerste begin van echte instrumentale muziek zijn de variaties over dansbassen van belang: o.a. pavane en gaillarde, met de tegenstelling rustig/ langzaam en springerig/ snel. Het consort is een onderdeel van de Stichting Oude Raadhuis en opgericht
op 1 april 2003. Het consort is een kleine instrumentale groep, in dit geval van 10 musici, en staat vanaf de oprichting o.l.v. dirigent Jaap Dekker.
Het gezelschap speelt muziek uit de Renaissance periode ( ca.1450-16.00,
denk aan Lamoraal van Egmont),maar ook wel uit de Middeleeuwen,en
soms iets uit de Baroktijd.
Volstrekt uniek zijn de combinaties van portatief-clavecimbel-basfluit,maar ook een kwartet van 4 kromhoorns.
 
Naast de moderne instrumenten ( dwars- en blokfluit,hobo,fagot en cello), bevat de groep ook oude (replica) instrumenten,zoals de pommer,ruispijp en geuzentrom.
De totaalklank is dan ook specifiek en afwisselend.
Na afloop kunnen de replica instrumenten nog eens goed bekeken worden en eventueel gedemonstreerd.
U bent van harte welkom !!

zondag 14 oktober 2012

"Licht en warmte in Oud-Beijerland".

Geloof me het was een enorme klus die geklaard moest worden voor de werkgroepleden van Museum Het Oude Raadhuis om alle spullen een juiste plaats te geven. Het is net als thuis als je de zolder moet opruimen of als je gaat verhuizen. Je wist niet dat je zoveel spullen had. Leuk is het wel om alles weer eens even vast te houden en niet alleen in het registratie register te kijken naar de objecten. Naar het schijnt kunnen de vitrines weer terug naar het Oude Raadhuis want ja, het is echt waar daarin wordt dan een plaatsje gevonden voor het museum om alsnog een expositie te realiseren.
We hebben er ook al een naam voor gevonden zoals u kunt lezen. Met wat plaatjes en een korte inhoud geef ik meteen een idee van wat er te zien zal zijn. Tot het einde van de 18de eeuw bestond verlichting binnenshuis  uit vuur van kolen en hout en later uit oliën. In kaars en lamp zoog de pit de brandstof op uit een reservoir. Straatverlichting dateert uit de 12de eeuw.     
Helderheid, zachtheid en witheid van het gaslicht werd bewonderd tijdens de eeuwwisseling. Er werden gasfabrieken gebouwd en leidingnetten aangelegd. In 1900 was er elektriciteit, een nieuw afzetgebied voor de gasfabrieken werd toen koken en ruimteverwarming.
Bij de namen Volta en Edison denken we aan elektriciteit. Zij ontdekte en ontwikkelde batterij, dynamo, verdeelnet, zekeringen, fittingen, lampen etc. Het was wel even wennen. In het Amstelhotel hing in elke kamer een bordje met de tekst; 'Deze kamer is uitgerust met Edison elektrisch licht. Dus dit licht niet met eenen lucifer aansteken. Alleen het zwarte knopje bij de deur omdraaien'. 

zondag 29 april 2012

Stappen met.....

Het jaarlijks dagje uit met de vrijwilligers van de werkgroep wordt altijd in democratisch overleg besloten, maar dan blijft er nog wel wat te organiseren over. Na veel ervaring weet ik dat uit een paar voorstellen wel een leuke dag rolt, maar elke keer ben ik weer verrast over de hoeveelheden werk wat er verzet moet worden. Daar over nadenkend kwam ik tot de slotsom het nuttige met het aangename te mixen. Gezellig de hele bubs bij mij op de koffie en dan vertrekken naar Maasvlakte2 voor een bezoek aan Futureland scheelt me tijd 's morgens. Hier wordt een containerhaven en opslag voor de allergrootste schepen gecreeerd. Fase 1 is bijna afgerond, een vervolg is afhankelijk van aanvraag naar uitbreiding van nieuwe haventerreinen. Op een watergordijn wordt de film Zeezicht geprojecteerd. Er zijn interactieve maquettes om 'door' te varen en een flightexperience waar je wel een beetje duizelig van wordt, maar je vanuit de lucht naar Maasvlakte 2 in 2033 kunt kijken. Ga daarom even onder een wereldbol liggen en ervaar waarom de Rotterdamse haven moet groeien. Indrukwekkend allemaal en de conclusie 'the Dutch create Holland' ging dan ook door me heen.
Koen Visser Holding had ons zakgeld voor een broodje meegegeven en omdat we een bezoek aan Brielle op het programma hadden staan, reden we vroeg in de middag daar naar toe. Het was er waterkoud, maar wat een leuk historisch stadje is het toch. Een gratis parkeerplaats buiten de stadsmuur, een paar honderd meter lopen en genieten van wat er geboden wordt. Een museum met verdiepingen waar je goed moet opletten of je alle ruimten hebt gezien, maar zo mooi ingericht! De koningin opende de expositie over de 80-jarige oorlog, er is een ruimte met de Brielse zeehelden Tromp, de With en van Almonde en op de begane grond de Brielse schatten. De Waag bevat herinneringen aan de 1 april-viering. Tijdens de rondwandeling in de stad kregen we een fikse bui op ons kop, maar dat mocht de pret niet drukken.
Toen we huiswaarts reden scheen de zon alweer en daar wachtte ons een gezellig samenzijn in het depot aan de Kerkstraat waar we tafels tegen elkaar schoven en het servies van mijn schoonmoeder en bestek van mijn moeder dienst deden tijdens een maaltijd van de Chinees. Lekker met een drankje gehaald bij de supermarkt konden we deze dag ook financieel weer geheel verantwoord afsluiten.  

dinsdag 27 maart 2012

Uit de School geklapt.

Meer dan 250 schoolfoto's werden geexposeerd door de werkgroep van ons museum. Wat een werk! Sinds 17 maart is de expositie 'Uit de school geklapt' te bezoeken op elke woensdag-en zaterdagmiddag in het museum. De oudste foto dateert uit 1887, de nieuwste uit 2010. Schoolfoto's worden pas later belangrijk voor mensen, want als je ze dan weer ziet gebeurt er wat met je. Herinneringen komen weer boven, als 'die leuke jongen/meisje, die stomme juf. De leden van de werkgroep noteren alle namen die nog ontbreken, dus is er voor de bezoekers een taak weggelegd. 
Conservator Arie van Steensel wist vanuit zijn vroegere professie nog leuke oude schoolplaten naar het museum te halen. Deze bekijken blijft ook echt genieten. Afbeeldingen van de vaderlandsche geschiedenis, het dierenrijk etc. en niet te vergeten ons schoonschrift!
Voor deze expositie werd sponsoring gevonden bij csg de Waard. Alle foto's werden daar afgedrukt. Veel foto's van het openbaar onderwijs missen we nog, maar wellicht komen die richting museum door deze expositie.
De opening van deze expositie werd verricht door de 88-jarige Gerrit Keijzer. Hij is voormalig bode van de gemeente en was als eerste in uniform gekleed. Dit uniform schonk hij tevens aan het museum. Hij werkte er van 1969 tot 1984 en maakte vier burgemeesters mee. Het voelde goed weer even terug in zijn oude stekkie en het uniform past hem nog steeds. Natuurlijk zorgde het Oude Raadhuis Renaissance Consort bij de opening voor de muzikale noot.